Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Prawa i obowiązki uczniów Plan pracy Skład SU

Samorząd Uczniowski

Prawa i obowiązki uczniów

UCZEŃ MA PRAWO DO:

 

1.   Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia przy wykorzystaniu możliwości szkoły, zgodnie z  zasadami higieny pracy umysłowej,

 

2.   Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

 

3.   Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

 

4.   Swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

 

5.   Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami,

 

6.   Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z nauczanych przedmiotów oraz oceny zachowania,

 

7.   Dodatkowej pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,

 

8.   Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

 

9.   Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 

10.        Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

 

11.        Odwołania się w sprawach spornych do dyrektora szkoły,

 

12.         Egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

 

13.        Zwolnień z nauki z niektórych przedmiotów zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 

1.   Przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,

 

2.   Godnego reprezentowania szkoły,

 

3.   Noszenia jednolitego stroju na terenie szkoły, tj. dzianinowej kamizelki w kolorze chabrowym z naszytym po lewej stronie emblematem przedstawiającym logo szkoły,

 

4.   Przestrzegania zakazu używania na terenie szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz,

 

5.   Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

 

6.   Sumiennego i rzetelnego przygotowywania się do zajęć lekcyjnych; posiadania potrzebnych przyborów, materiałów i podręczników; odrabiania prac domowych,

 

7.   Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne,

 

8.   Poprawnego i kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a w szczególności:

a.   Przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b.   Uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

c.    Grzecznego odnoszenia się do kolegów i nauczycieli

d.   Dbanie o ład i porządek w klasie,

 

9.   Okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz          

rówieśnikom poprzez stosowanie społecznie akceptowanych   

form,

 

10.                    Usprawiedliwienia nieobecności w szkole zaświadczeniem   ustnym                               lub pisemnym  rodziców (opiekunów prawnych) lub lekarza w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły,

 

11.                    Uzupełniania braków w edukacji spowodowanych nieobecnością w szkole i innymi przyczynami,

 

12.                    Dostarczania pisemnego zwolnienia od rodziców z części zajęć w danym dniu (w zeszycie korespondencji)

 

13.                    Poinformowanie rodziców o zmianie planu lekcji,

 

14.                    Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej oraz szkolnego samorządu uczniowskiego,

 

15.                    Przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności w szkole i poza nią

 

16.                    Poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,

 

17.                    Troszczenie się o mienie szkoły jej estetyczny wgląd jej ład i porządek,

 

18.                    Naprawiania wyrządzonej szkody,

 

19.                    Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,

 

20.                    Informowania dyrekcji lub nauczycieli o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia lub życia.