Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Statut szkoły KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Program wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki Plan Pracy Szkoły 2014/2015 Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Ścieżki edukacyjne - do pobrania Regulamin stołówki szkolnej Regulamin wycieczek Ankiety

Dokumenty

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie na lata 2013-2017

SPIS TREŚCI:

 

I.PODSTAWA PRAWNA

II.INFORMACJE O SZKOLE

III.MISJA SZKOŁY

IV.WIZJA SZKOŁY

V.MODEL ABSOLWENTA

VI.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szkołą.

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Załącznik 1

.Analiza aktualnej sytuacji szkoły

I.PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres –Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, 42 – 200 Częstochowa, ul. Hubermana 7

Ilość oddziałów -12 ( kl. I-VI)

Ilość uczniów-243

Oddział przedszkolny –1 (kl. „0”)

Ilość dzieci-23

Liczba nauczycieli – 30

Dyplomowanych – 25

Mianowanych - 3

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Hubermana 7, w dzielnicy Wyczerpy Dolne. Oddany został do użytku w 1960 roku. Obecnie w budynku mieszczą się dwie placówki oświatowe: na parterze Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, na piętrze Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

W szkole znajduje się: 12 sal lekcyjnych, mała i duża sala gimnastyczna, pracownia internetowa wyposażona w tablicę multimedialną, pracownia językowo - komputerowa, świetlica ze stołówką, gabinet lekarski, wielofunkcyjne boisko sportowe, gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka.

 

III. MISJA SZKOŁY

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

 

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

 

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

 

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

 

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się.

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Nauczyli ogólnej kultury.

6.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

 

 

IV.WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły

jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji

jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie:

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Zakładane cele:

·systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·analiza wyników zewnętrznych,

·promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·wzmocnienie aktywności uczniów,

·umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·eliminowanie przejawów agresji, przemocy,

·przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·promowanie zdrowego stylu życia,

·kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

·w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

 

 

·Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·Uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

·Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

·Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

·Wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

·Wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

·Organizowanie próbnych sprawdzianów;

·Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

-poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

-mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;

·Umożliwienie uczniom korzystania z pływalni (kl. II);

·Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

wychowawczego klasy;

·Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Tydzień dobrych uczynków, Dzień bez przemocy;

·Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia: ,,Trzymaj formę”, Dzień Ratownictwa Medycznego, udział w działaniach prozdrowotnych związanych z otrzymaniem certyfikatu i przynależnością szkoły do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka;

·Organizowanie apeli, np. podsumowujących pracę w I i II półroczu.

·Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

2. Procesy zachodzące w szkole

 

 

Zakładane cele:

·Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

·Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

·Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej

biorą udział w jej realizacji;

·Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·Dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

·Współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·Każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizowanie koncepcji pracy;

·Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych

formach doskonalenia zawodowego;

·Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np. zbiórka artykułów spożywczych w ramach współpracy z Bankiem Żywności, Góra Grosza, akcje organizowane przez Caritas i TPD, pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie, pomoc rzeczowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Straży Miejskiej w Częstochowie;

·Realizacja projektów unijnych: partnerstwo dla szkół – etwinning, Socrates Comenius;

·Udział w programach, np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania –konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli: Plan Pracy Szkoły, harmonogramy pracy zespołów samokształceniowych;

·Stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. inicjatywy uczniów w

działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

·Zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:

·Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny

uczących się;

·Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie

dzielnicy, miasta;

·Szkoła promuje w środowisku lokalnym sukcesy i osiągnięcia uczniów;

·Zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły– rodzice są partnerami szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach –wykorzystanie

informacji w procesie edukacyjnym;

·Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

·Czynna współpraca z rodzicami –współudział w podejmowaniu decyzji –zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·Przygotowywanie imprez środowiskowych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Patrona szkoły, Dzień Babci i Dziadka, wigilie klasowe, Jasełka, Festyn szkolny.

·Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek –sukcesy, wydarzenia szkolne;

·Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, na stronie internetowej;

·Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

4. Zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele:

·Wspólne planowanie działań z Radą Pedagogiczną;

·Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

·Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·Opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·Sprawne zarządzanie szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

·Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;

·Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·Szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników -posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizacja bazy dydaktycznej;

·W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

·W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami

finansowymi;

·W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

·Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

·Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

·Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

·Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Analiza aktualnej sytuacji szkoły.

 

Mocne strony szkoły

 

Słabe strony szkoły

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie.

2. Wysoki poziom organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

3. Znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

4. Wysoki poziom imprez środowiskowych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

7. Udział w projektach unijnych i europejskich – partnerstwo dla szkół etwinning, Socrates Comenius.

8. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Organizowanie przez szkołę pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

10. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace samorządu uczniowskiego.

11. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania i potrzeby dzieci.

12. Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych.

13. Otwartość szkoły na uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

14. Organizowanie pedagogizacji rodziców, pełnienie przez szkołę funkcji wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka.

15. Efektywna promocja zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).

16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie na bieżąco strony internetowej.

17. Estetyka i dbałość o wnętrze szkoły oraz jej otoczenie.

18. Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca świetlica oraz stołówka szkolna.

18. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu.

19. Monitoring przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa.

20. Wspieranie uczniów uzdolnionych oraz wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

21. Sukcesywna poprawa bazy i wyposażenia szkoły.

 

 

 

1. Wyposażenie, brak wystarczających pomocy dydaktycznych.

2. Niedoposażona sala gimnastyczna.

3. Brak dostępu klas młodszych do sali gimnastycznej.

4. Niewystarczająca ilość etatów w administracji i obsłudze.

5. Pół etatu pedagoga, logopedy i biblioteki szkolnej.

6. Brak osobnego gabinetu dla pedagoga i logopedy.

7. Przestarzały sprzęt w sali językowo – komputerowej.

8. Zbyt mało stanowisk komputerowych dla uczniów w pracowni internetowej.

9. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

10. Tylko jedna tablica multimedialna          w pracowni internetowej.

 

 Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie

na lata 2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I.PODSTAWA PRAWNA

II.INFORMACJE O SZKOLE

III.MISJA SZKOŁY

IV.WIZJA SZKOŁY

V.MODEL ABSOLWENTA

VI.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szkołą.

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Załącznik 1.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres –Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, 42 – 200 Częstochowa, ul. Hubermana 7

Ilość oddziałów -12 ( kl. I-VI)

Ilość uczniów-243

Oddział przedszkolny –1 (kl. „0”)

Ilość dzieci-23

Liczba nauczycieli – 30

Dyplomowanych – 25

Mianowanych - 3

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Hubermana 7, w dzielnicy Wyczerpy Dolne. Oddany został do użytku w 1960 roku. Obecnie w budynku mieszczą się dwie placówki oświatowe: na parterze Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, na piętrze Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

W szkole znajduje się: 12 sal lekcyjnych, mała i duża sala gimnastyczna, pracownia internetowa wyposażona w tablicę multimedialną, pracownia językowo - komputerowa, świetlica ze stołówką, gabinet lekarski, wielofunkcyjne boisko sportowe, gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka.

 

III. MISJA SZKOŁY

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

 

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

 

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

 

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

 

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się.

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Nauczyli ogólnej kultury.

6.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

 

 

IV.WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły

jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji

jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie:

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Zakładane cele:

·systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·analiza wyników zewnętrznych,

·promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·wzmocnienie aktywności uczniów,

·umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·eliminowanie przejawów agresji, przemocy,

·przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·promowanie zdrowego stylu życia,

·kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

·w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

 

 

·Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·Uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

·Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

·Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

·Wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

·Wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

·Organizowanie próbnych sprawdzianów;

·Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

-poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

-mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;

·Umożliwienie uczniom korzystania z pływalni (kl. II);

·Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

wychowawczego klasy;

·Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Tydzień dobrych uczynków, Dzień bez przemocy;

·Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia: ,,Trzymaj formę”, Dzień Ratownictwa Medycznego, udział w działaniach prozdrowotnych związanych z otrzymaniem certyfikatu i przynależnością szkoły do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka;

·Organizowanie apeli, np. podsumowujących pracę w I i II półroczu.

·Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

2. Procesy zachodzące w szkole

 

 

Zakładane cele:

·Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

·Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

·Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej

biorą udział w jej realizacji;

·Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·Dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

·Współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·Każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizowanie koncepcji pracy;

·Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych

formach doskonalenia zawodowego;

·Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np. zbiórka artykułów spożywczych w ramach współpracy z Bankiem Żywności, Góra Grosza, akcje organizowane przez Caritas i TPD, pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie, pomoc rzeczowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Straży Miejskiej w Częstochowie;

·Realizacja projektów unijnych: partnerstwo dla szkół – etwinning, Socrates Comenius;

·Udział w programach, np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania –konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli: Plan Pracy Szkoły, harmonogramy pracy zespołów samokształceniowych;

·Stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. inicjatywy uczniów w

działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

·Zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:

·Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny

uczących się;

·Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie

dzielnicy, miasta;

·Szkoła promuje w środowisku lokalnym sukcesy i osiągnięcia uczniów;

·Zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły– rodzice są partnerami szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach –wykorzystanie

informacji w procesie edukacyjnym;

·Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

·Czynna współpraca z rodzicami –współudział w podejmowaniu decyzji –zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·Przygotowywanie imprez środowiskowych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Patrona szkoły, Dzień Babci i Dziadka, wigilie klasowe, Jasełka, Festyn szkolny.

·Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek –sukcesy, wydarzenia szkolne;

·Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, na stronie internetowej;

·Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

4. Zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele:

·Wspólne planowanie działań z Radą Pedagogiczną;

·Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

·Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·Opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·Sprawne zarządzanie szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

·Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;

·Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·Szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników -posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizacja bazy dydaktycznej;

·W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

·W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami

finansowymi;

·W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

·Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

·Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

·Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

·Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Analiza aktualnej sytuacji szkoły.

 

Mocne strony szkoły

 

Słabe strony szkoły

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie.

2. Wysoki poziom organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

3. Znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

4. Wysoki poziom imprez środowiskowych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

7. Udział w projektach unijnych i europejskich – partnerstwo dla szkół etwinning, Socrates Comenius.

8. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Organizowanie przez szkołę pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

10. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace samorządu uczniowskiego.

11. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania i potrzeby dzieci.

12. Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych.

13. Otwartość szkoły na uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

14. Organizowanie pedagogizacji rodziców, pełnienie przez szkołę funkcji wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka.

15. Efektywna promocja zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).

16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie na bieżąco strony internetowej.

17. Estetyka i dbałość o wnętrze szkoły oraz jej otoczenie.

18. Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca świetlica oraz stołówka szkolna.

18. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu.

19. Monitoring przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa.

20. Wspieranie uczniów uzdolnionych oraz wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

21. Sukcesywna poprawa bazy i wyposażenia szkoły.

 

 

 

1. Wyposażenie, brak wystarczających pomocy dydaktycznych.

2. Niedoposażona sala gimnastyczna.

3. Brak dostępu klas młodszych do sali gimnastycznej.

4. Niewystarczająca ilość etatów w administracji i obsłudze.

5. Pół etatu pedagoga, logopedy i biblioteki szkolnej.

6. Brak osobnego gabinetu dla pedagoga i logopedy.

7. Przestarzały sprzęt w sali językowo – komputerowej.

8. Zbyt mało stanowisk komputerowych dla uczniów w pracowni internetowej.

9. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

10. Tylko jedna tablica multimedialna          w pracowni internetowej.

 

 Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie

na lata 2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I.PODSTAWA PRAWNA

II.INFORMACJE O SZKOLE

III.MISJA SZKOŁY

IV.WIZJA SZKOŁY

V.MODEL ABSOLWENTA

VI.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szkołą.

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Załącznik 1.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres –Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, 42 – 200 Częstochowa, ul. Hubermana 7

Ilość oddziałów -12 ( kl. I-VI)

Ilość uczniów-243

Oddział przedszkolny –1 (kl. „0”)

Ilość dzieci-23

Liczba nauczycieli – 30

Dyplomowanych – 25

Mianowanych - 3

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Hubermana 7, w dzielnicy Wyczerpy Dolne. Oddany został do użytku w 1960 roku. Obecnie w budynku mieszczą się dwie placówki oświatowe: na parterze Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, na piętrze Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

W szkole znajduje się: 12 sal lekcyjnych, mała i duża sala gimnastyczna, pracownia internetowa wyposażona w tablicę multimedialną, pracownia językowo - komputerowa, świetlica ze stołówką, gabinet lekarski, wielofunkcyjne boisko sportowe, gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka.

 

III. MISJA SZKOŁY

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

 

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

 

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

 

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

 

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się.

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Nauczyli ogólnej kultury.

6.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

 

 

IV.WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły

jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji

jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie:

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Zakładane cele:

·systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·analiza wyników zewnętrznych,

·promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·wzmocnienie aktywności uczniów,

·umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·eliminowanie przejawów agresji, przemocy,

·przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·promowanie zdrowego stylu życia,

·kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

·w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

 

 

·Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·Uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

·Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

·Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

·Wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

·Wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

·Organizowanie próbnych sprawdzianów;

·Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

-poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

-mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;

·Umożliwienie uczniom korzystania z pływalni (kl. II);

·Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

wychowawczego klasy;

·Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Tydzień dobrych uczynków, Dzień bez przemocy;

·Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia: ,,Trzymaj formę”, Dzień Ratownictwa Medycznego, udział w działaniach prozdrowotnych związanych z otrzymaniem certyfikatu i przynależnością szkoły do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka;

·Organizowanie apeli, np. podsumowujących pracę w I i II półroczu.

·Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

2. Procesy zachodzące w szkole

 

 

Zakładane cele:

·Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

·Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

·Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej

biorą udział w jej realizacji;

·Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·Dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

·Współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·Każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizowanie koncepcji pracy;

·Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych

formach doskonalenia zawodowego;

·Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np. zbiórka artykułów spożywczych w ramach współpracy z Bankiem Żywności, Góra Grosza, akcje organizowane przez Caritas i TPD, pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie, pomoc rzeczowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Straży Miejskiej w Częstochowie;

·Realizacja projektów unijnych: partnerstwo dla szkół – etwinning, Socrates Comenius;

·Udział w programach, np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania –konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli: Plan Pracy Szkoły, harmonogramy pracy zespołów samokształceniowych;

·Stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. inicjatywy uczniów w

działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

·Zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:

·Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny

uczących się;

·Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie

dzielnicy, miasta;

·Szkoła promuje w środowisku lokalnym sukcesy i osiągnięcia uczniów;

·Zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły– rodzice są partnerami szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach –wykorzystanie

informacji w procesie edukacyjnym;

·Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

·Czynna współpraca z rodzicami –współudział w podejmowaniu decyzji –zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·Przygotowywanie imprez środowiskowych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Patrona szkoły, Dzień Babci i Dziadka, wigilie klasowe, Jasełka, Festyn szkolny.

·Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek –sukcesy, wydarzenia szkolne;

·Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, na stronie internetowej;

·Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

4. Zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele:

·Wspólne planowanie działań z Radą Pedagogiczną;

·Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

·Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·Opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·Sprawne zarządzanie szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

·Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;

·Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·Szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników -posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizacja bazy dydaktycznej;

·W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

·W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami

finansowymi;

·W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

·Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

·Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

·Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

·Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Analiza aktualnej sytuacji szkoły.

 

Mocne strony szkoły

 

Słabe strony szkoły

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie.

2. Wysoki poziom organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

3. Znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

4. Wysoki poziom imprez środowiskowych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

7. Udział w projektach unijnych i europejskich – partnerstwo dla szkół etwinning, Socrates Comenius.

8. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Organizowanie przez szkołę pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

10. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace samorządu uczniowskiego.

11. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania i potrzeby dzieci.

12. Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych.

13. Otwartość szkoły na uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

14. Organizowanie pedagogizacji rodziców, pełnienie przez szkołę funkcji wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka.

15. Efektywna promocja zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).

16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie na bieżąco strony internetowej.

17. Estetyka i dbałość o wnętrze szkoły oraz jej otoczenie.

18. Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca świetlica oraz stołówka szkolna.

18. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu.

19. Monitoring przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa.

20. Wspieranie uczniów uzdolnionych oraz wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

21. Sukcesywna poprawa bazy i wyposażenia szkoły.

 

 

 

1. Wyposażenie, brak wystarczających pomocy dydaktycznych.

2. Niedoposażona sala gimnastyczna.

3. Brak dostępu klas młodszych do sali gimnastycznej.

4. Niewystarczająca ilość etatów w administracji i obsłudze.

5. Pół etatu pedagoga, logopedy i biblioteki szkolnej.

6. Brak osobnego gabinetu dla pedagoga i logopedy.

7. Przestarzały sprzęt w sali językowo – komputerowej.

8. Zbyt mało stanowisk komputerowych dla uczniów w pracowni internetowej.

9. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

10. Tylko jedna tablica multimedialna          w pracowni internetowej.

 

 Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie

na lata 2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I.PODSTAWA PRAWNA

II.INFORMACJE O SZKOLE

III.MISJA SZKOŁY

IV.WIZJA SZKOŁY

V.MODEL ABSOLWENTA

VI.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szkołą.

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Załącznik 1.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres –Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, 42 – 200 Częstochowa, ul. Hubermana 7

Ilość oddziałów -12 ( kl. I-VI)

Ilość uczniów-243

Oddział przedszkolny –1 (kl. „0”)

Ilość dzieci-23

Liczba nauczycieli – 30

Dyplomowanych – 25

Mianowanych - 3

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Hubermana 7, w dzielnicy Wyczerpy Dolne. Oddany został do użytku w 1960 roku. Obecnie w budynku mieszczą się dwie placówki oświatowe: na parterze Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, na piętrze Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

W szkole znajduje się: 12 sal lekcyjnych, mała i duża sala gimnastyczna, pracownia internetowa wyposażona w tablicę multimedialną, pracownia językowo - komputerowa, świetlica ze stołówką, gabinet lekarski, wielofunkcyjne boisko sportowe, gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka.

 

III. MISJA SZKOŁY

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

 

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

 

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

 

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

 

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się.

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Nauczyli ogólnej kultury.

6.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

 

 

IV.WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły

jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji

jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie:

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Zakładane cele:

·systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·analiza wyników zewnętrznych,

·promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·wzmocnienie aktywności uczniów,

·umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·eliminowanie przejawów agresji, przemocy,

·przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·promowanie zdrowego stylu życia,

·kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

·w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

 

 

·Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·Uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

·Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

·Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

·Wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

·Wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

·Organizowanie próbnych sprawdzianów;

·Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

-poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

-mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;

·Umożliwienie uczniom korzystania z pływalni (kl. II);

·Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

wychowawczego klasy;

·Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Tydzień dobrych uczynków, Dzień bez przemocy;

·Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia: ,,Trzymaj formę”, Dzień Ratownictwa Medycznego, udział w działaniach prozdrowotnych związanych z otrzymaniem certyfikatu i przynależnością szkoły do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka;

·Organizowanie apeli, np. podsumowujących pracę w I i II półroczu.

·Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

2. Procesy zachodzące w szkole

 

 

Zakładane cele:

·Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

·Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

·Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej

biorą udział w jej realizacji;

·Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·Dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

·Współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·Każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizowanie koncepcji pracy;

·Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych

formach doskonalenia zawodowego;

·Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np. zbiórka artykułów spożywczych w ramach współpracy z Bankiem Żywności, Góra Grosza, akcje organizowane przez Caritas i TPD, pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie, pomoc rzeczowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Straży Miejskiej w Częstochowie;

·Realizacja projektów unijnych: partnerstwo dla szkół – etwinning, Socrates Comenius;

·Udział w programach, np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania –konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli: Plan Pracy Szkoły, harmonogramy pracy zespołów samokształceniowych;

·Stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. inicjatywy uczniów w

działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

·Zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:

·Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny

uczących się;

·Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie

dzielnicy, miasta;

·Szkoła promuje w środowisku lokalnym sukcesy i osiągnięcia uczniów;

·Zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły– rodzice są partnerami szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach –wykorzystanie

informacji w procesie edukacyjnym;

·Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

·Czynna współpraca z rodzicami –współudział w podejmowaniu decyzji –zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·Przygotowywanie imprez środowiskowych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Patrona szkoły, Dzień Babci i Dziadka, wigilie klasowe, Jasełka, Festyn szkolny.

·Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek –sukcesy, wydarzenia szkolne;

·Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, na stronie internetowej;

·Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

4. Zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele:

·Wspólne planowanie działań z Radą Pedagogiczną;

·Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

·Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·Opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·Sprawne zarządzanie szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

·Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;

·Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·Szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników -posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizacja bazy dydaktycznej;

·W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

·W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami

finansowymi;

·W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

·Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

·Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

·Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

·Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Analiza aktualnej sytuacji szkoły.

 

Mocne strony szkoły

 

Słabe strony szkoły

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie.

2. Wysoki poziom organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

3. Znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

4. Wysoki poziom imprez środowiskowych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

7. Udział w projektach unijnych i europejskich – partnerstwo dla szkół etwinning, Socrates Comenius.

8. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Organizowanie przez szkołę pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

10. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace samorządu uczniowskiego.

11. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania i potrzeby dzieci.

12. Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych.

13. Otwartość szkoły na uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

14. Organizowanie pedagogizacji rodziców, pełnienie przez szkołę funkcji wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka.

15. Efektywna promocja zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).

16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie na bieżąco strony internetowej.

17. Estetyka i dbałość o wnętrze szkoły oraz jej otoczenie.

18. Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca świetlica oraz stołówka szkolna.

18. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu.

19. Monitoring przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa.

20. Wspieranie uczniów uzdolnionych oraz wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

21. Sukcesywna poprawa bazy i wyposażenia szkoły.

 

 

 

1. Wyposażenie, brak wystarczających pomocy dydaktycznych.

2. Niedoposażona sala gimnastyczna.

3. Brak dostępu klas młodszych do sali gimnastycznej.

4. Niewystarczająca ilość etatów w administracji i obsłudze.

5. Pół etatu pedagoga, logopedy i biblioteki szkolnej.

6. Brak osobnego gabinetu dla pedagoga i logopedy.

7. Przestarzały sprzęt w sali językowo – komputerowej.

8. Zbyt mało stanowisk komputerowych dla uczniów w pracowni internetowej.

9. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

10. Tylko jedna tablica multimedialna          w pracowni internetowej.

 

 Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej Nr 24 w Częstochowie

na lata 2013-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

I.PODSTAWA PRAWNA

II.INFORMACJE O SZKOLE

III.MISJA SZKOŁY

IV.WIZJA SZKOŁY

V.MODEL ABSOLWENTA

VI.PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

1.Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły.

2. Procesy zachodzące w szkole.

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.

4. Zarządzanie szkołą.

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

Załącznik 1.

Analiza aktualnej sytuacji szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.PODSTAWA PRAWNA

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian. )

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 )

 

 

II.INFORMACJE O SZKOLE

 

Nazwa i adres –Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, 42 – 200 Częstochowa, ul. Hubermana 7

Ilość oddziałów -12 ( kl. I-VI)

Ilość uczniów-243

Oddział przedszkolny –1 (kl. „0”)

Ilość dzieci-23

Liczba nauczycieli – 30

Dyplomowanych – 25

Mianowanych - 3

Kontraktowych – 2

Stażystów - 0

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Hubermana 7, w dzielnicy Wyczerpy Dolne. Oddany został do użytku w 1960 roku. Obecnie w budynku mieszczą się dwie placówki oświatowe: na parterze Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera, na piętrze Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry.

W szkole znajduje się: 12 sal lekcyjnych, mała i duża sala gimnastyczna, pracownia internetowa wyposażona w tablicę multimedialną, pracownia językowo - komputerowa, świetlica ze stołówką, gabinet lekarski, wielofunkcyjne boisko sportowe, gabinet pedagoga i logopedy, biblioteka.

 

III. MISJA SZKOŁY

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

 

Działamy po to, aby:

 

Nasi uczniowie:

 

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

 

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

 

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

 

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Nauczyciele:

1.Nauczyli uczenia się.

2.Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3.Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4.Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5.Nauczyli ogólnej kultury.

6.Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7.Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8.Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9.Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

 

 

IV.WIZJA SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego

i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Uczeń chce i potrafi się uczyć.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów,

rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka

współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

Koncepcja pracy szkoły

jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji

jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska

oraz zmiany w prawie oświatowym

 

 

V. MODEL ABSOLWENTA

 

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie:

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

VI. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

Zakładane cele:

·systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów,

·analiza wyników zewnętrznych,

·promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych,

·wzmocnienie aktywności uczniów,

·umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych,

·eliminowanie przejawów agresji, przemocy,

·przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

·promowanie zdrowego stylu życia,

·kształtowanie postaw prospołecznych.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·wyniki analizy testów wskazują na przyrost wiedzy i umiejętności,

·w zajęciach dodatkowych uczestniczy duża ilość uczniów,

·uczniowie prezentują właściwe zachowania.

 

1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

 

 

·Uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów;

·Uczniowie biorą udział w konkursach, zajmują wysoki lokaty;

·Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników;

·Monitorowanie realizacji podstawy programowej;

·Formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów;

·Wskazywanie metod i sposobów uczenia się;

·Wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować;

·Organizowanie próbnych sprawdzianów;

·Rozwijanie inicjatyw w kierunku:

-zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

-poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

-mobilizowania uczniów do udziału w konkursach;

·Umożliwienie uczniom korzystania z pływalni (kl. II);

·Ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

wychowawczego klasy;

·Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·Organizowanie imprez promujących właściwe zachowanie, np. Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Tydzień dobrych uczynków, Dzień bez przemocy;

·Organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia: ,,Trzymaj formę”, Dzień Ratownictwa Medycznego, udział w działaniach prozdrowotnych związanych z otrzymaniem certyfikatu i przynależnością szkoły do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, turniej sportowy z okazji Dnia Dziecka;

·Organizowanie apeli, np. podsumowujących pracę w I i II półroczu.

·Stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·Współpraca wychowawcy z pedagogiem, dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·Prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły;

·Rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·Organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi potrzebami.

 

2. Procesy zachodzące w szkole

 

 

Zakładane cele:

·Analizowanie i modyfikowanie koncepcji pracy;

·Wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych;

·Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych;

·Doskonalenie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·Angażowanie uczniów do współudziału w planowaniu działań wychowawczych;

·Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców, wszyscy chętniej

biorą udział w jej realizacji;

·Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·Dokładne informacje o postępach w nauce motywują uczniów do dalszej pracy;

·Współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·Każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizowanie koncepcji pracy;

·Rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·Nauczyciele aktywnie i systematycznie uczestniczą w wewnętrznych i zewnętrznych

formach doskonalenia zawodowego;

·Opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·Udział szkoły w akcjach charytatywnych, np. zbiórka artykułów spożywczych w ramach współpracy z Bankiem Żywności, Góra Grosza, akcje organizowane przez Caritas i TPD, pomoc dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie, zbiórka zabawek, artykułów szkolnych i pielęgnacyjnych dla Domu Małego Dziecka w Częstochowie, pomoc rzeczowa dla Świetlicy Socjoterapeutycznej Straży Miejskiej w Częstochowie;

·Realizacja projektów unijnych: partnerstwo dla szkół – etwinning, Socrates Comenius;

·Udział w programach, np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·Stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·Przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania –konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·Wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli: Plan Pracy Szkoły, harmonogramy pracy zespołów samokształceniowych;

·Stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów, np. inicjatywy uczniów w

działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego;

·Zwiększenie wiedzy na temat indywidualizacji procesu edukacji, stosowanie w praktyce.

 

3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zakładane cele:

·Wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·Wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·Promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·Rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Współpraca szkoły ze środowiskiem wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny

uczących się;

·Widoczny jest udział uczniów w imprezach, akcjach, uroczystościach na terenie

dzielnicy, miasta;

·Szkoła promuje w środowisku lokalnym sukcesy i osiągnięcia uczniów;

·Zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły– rodzice są partnerami szkoły.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Kontynuacja współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku;

poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·Czynne włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·Ustalenie sposobu gromadzenie informacji o absolwentach –wykorzystanie

informacji w procesie edukacyjnym;

·Organizacja dni otwartych dla uczniów i rodziców;

·Czynna współpraca z rodzicami –współudział w podejmowaniu decyzji –zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·Przygotowywanie imprez środowiskowych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie pierwszoklasistów, Dzień Patrona szkoły, Dzień Babci i Dziadka, wigilie klasowe, Jasełka, Festyn szkolny.

·Aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek –sukcesy, wydarzenia szkolne;

·Umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej, na stronie internetowej;

·Wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·Publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

4. Zarządzanie szkołą.

 

Zakładane cele:

·Wspólne planowanie działań z Radą Pedagogiczną;

·Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli;

·Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·Prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·Opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego;

·Sprawne zarządzanie szkołą.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·Proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·Szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

·wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły;

·Szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy - baza i wyposażenie;

·Szkoła prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·Szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·Szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników -posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·Aktualizacja bazy dydaktycznej;

·W miarę możliwości zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·Sprawna realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·W miarę posiadanych środków doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

·Na bieżąco prowadzona jest ewaluacja pracy szkoły;

·W szkole prowadzone są remonty i modernizacje zgodnie z przydzielonymi środkami

finansowymi;

·W szkole obowiązują jasno określone procedury, regulaminy, instrukcje.

 

VII. EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów będzie dokonywana przede wszystkim poprzez:

·Prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej.

·Obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

·Kontrolowanie godzin z Karty Nauczyciela.

·Sprawdzanie na bieżąco czy realizowana jest podstawa programowa.

·Analizę sprawozdań z pracy zespołów działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Analiza aktualnej sytuacji szkoły.

 

Mocne strony szkoły

 

Słabe strony szkoły

1. Wysokie wyniki uzyskiwane przez uczniów na sprawdzianie.

2. Wysoki poziom organizowanych konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

3. Znaczące sukcesy i osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, powiatowych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

4. Wysoki poziom imprez środowiskowych.

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

6. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

7. Udział w projektach unijnych i europejskich – partnerstwo dla szkół etwinning, Socrates Comenius.

8. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Organizowanie przez szkołę pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.

10. Zaangażowanie nauczycieli i uczniów w prace samorządu uczniowskiego.

11. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych spełniająca oczekiwania i potrzeby dzieci.

12. Realizacja przez nauczycieli innowacji pedagogicznych.

13. Otwartość szkoły na uczniów wymagających kształcenia specjalnego.

14. Organizowanie pedagogizacji rodziców, pełnienie przez szkołę funkcji wspierającej rodziców w wychowaniu dziecka.

15. Efektywna promocja zdrowego trybu życia (aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie).

16. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, prowadzenie na bieżąco strony internetowej.

17. Estetyka i dbałość o wnętrze szkoły oraz jej otoczenie.

18. Dobrze wyposażona i sprawnie funkcjonująca świetlica oraz stołówka szkolna.

18. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas szóstych do sprawdzianu.

19. Monitoring przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa.

20. Wspieranie uczniów uzdolnionych oraz wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

21. Sukcesywna poprawa bazy i wyposażenia szkoły.

 

 

 

1. Wyposażenie, brak wystarczających pomocy dydaktycznych.

2. Niedoposażona sala gimnastyczna.

3. Brak dostępu klas młodszych do sali gimnastycznej.

4. Niewystarczająca ilość etatów w administracji i obsłudze.

5. Pół etatu pedagoga, logopedy i biblioteki szkolnej.

6. Brak osobnego gabinetu dla pedagoga i logopedy.

7. Przestarzały sprzęt w sali językowo – komputerowej.

8. Zbyt mało stanowisk komputerowych dla uczniów w pracowni internetowej.

9. Brak placu zabaw dla najmłodszych dzieci.

10. Tylko jedna tablica multimedialna          w pracowni internetowej.