Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja

Statut szkoły Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Profilaktyki KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2015/2016 Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków Ścieżki edukacyjne - do pobrania Regulamin stołówki szkolnej Regulamin wycieczek Ankiety

Dokumenty

Szkolny Program Wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 IM. JANA MARCINA SZANCERA

W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne jest nauczyć

Ucznia -człowieka

Patrzeć tak, aby widział

Słuchać tak, aby słyszał.

 

 

       PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Ø  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Ø  Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.

Ø   Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.

Ø  Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.

Ø  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70)

Ø   Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40)

Ø  Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6)

Ø  Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.

Ø  Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu szkoły publicznej (§ 2.1, § 2.2)

Ø  Rozporządzenie MEN z 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego

Ø  Ramowy Statut szkoły

Ø  Podstawa Programowa kształcenia ogólnego.

 

       

 

WSTĘP

 

Nadrzędny cel wychowania:

Przygotowanie ucznia do dalszej nauki i życia w społeczeństwie oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju jego osobowości.

 

 

MISJA SZKOŁY

 

 

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

Nasza szkoła:

·         to Przyjaciel, który pozwala nam rozwinąć skrzydła, uczy szacunku

i wychowuje;

1.       To miejsce, w którym uczą nas dokonywać odpowiednich i bezpiecznych wyborów;

2.       to drugi Dom, który poszerza nasze horyzonty i wyobraźnię;

3.       to miejsce, w którym codziennie stajemy się wielkimi odkrywcami nowych

przygód.

 

 Działamy po to, aby:

Nasi  uczniowie:

1.Byli przygotowani do:

§nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

§kreowania otaczającego świata,

§przezwyciężania barier emocjonalnych,

§zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

§bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

§wykazywali się zaradnością.

2.Umieli:

§radzić sobie w trudnych sytuacjach,

§stosować wiedzę w praktyce,

§odróżniać dobro od zła.

3.Realizowali:

§swoje marzenia, plany,

§zasady i wartości,

§swoje możliwości.

Rodzice:

§Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

§Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

§Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

Nauczyciele:

1. Nauczyli uczenia się.

2. Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

3. Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

4. Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

5. Nauczyli ogólnej kultury.

6. Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

7. Szczególnie opiekowali się uczniem trudnym i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8. Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

9. Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników

i środki masowego przekazu.

 

WIZJA  SZKOŁY

 

 Szkoła Podstawowa nr 24 jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

 

Wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi: szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, miasta oraz postawy patriotyczne.

Pamięta o przeszłości.

Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania.

Wychowuje uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.    

 

WZÓR  ABSOLWENTA – WYCHOWANKA  SZKOŁY

 

 

·zna i stosuje zasady życia społecznego,

·potrafi się uczyć,

·dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·cechuje go wysoka kultura osobista,

·pamięta o przeszłości,

·dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH  I – III

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

4.      Organizacja zespołu klasowego

- zajęcia adaptacyjne i intergrujące zespół klasowy,

- tworzenie optymalnych warunków do rozwoju 6-latków,

- poznanie praw  i obowiązków ucznia,

- ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.

- organizacja wycieczek, wyjść oraz gier i zabaw integracyjnych i adaptacyjnych,

- dostosowanie form pracy odpowiednich do rozwoju intelektualnego dziecka,

- uroczystości klasowe i szkolne,

- organizacja dyżurów klasowych,

- wybory do samorządu klasowego i szkolnego,

- opracowywanie regulaminów.

Wychowawcy, opiekun samorządu uczniowskiego.

5.      Troska o estetykę klasy

i szkoły

- dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów,

-wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy,

- utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.

- utrzymywanie porządku w klasie, szkole oraz wokół szkoły,

- pogadanki na temat porządku i czystości.

Wychowawcy, uczniowie, nauczyciele, obsługa szkoły.

6.      Postrzeganie siebie i porozumie-wanie z rówieśnikami. Kultura osobista. Kształtowa-nie postawy tolerancji wobec najmłod-szych uczniów

- rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie,

- zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka,

- kształtowanie umiejętności samooceny,

- uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja,

- dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia,

- umiejętność zabawy z uczniami 6 – letnimi oraz grupami klas „0”,

Uczenie akceptowania drugiego człowieka, takim jakim jest.

- pogadanki,

- dramy,

- udział w przedstawieniach i inscenizacjach,

- stosowanie zwrotów grzecznościowych,

- praca w grupach,

- wspólne rozwiązywanie konfliktów,

- samoocena w czasie zajęć,

- spektakle i filmy profilaktyczne,

- literatura i gazetki tematyczne,

- filmy edukacyjne,

- współpraca z częstochowskimi przedszkolami.

Nauczyciele, wychowawcy, uczniowie.

7.      Troska o bezpieczeństwo i zdrowie. Dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny.

- zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,

- zachowanie bezpieczeństwa w szkole podczas zajęć i na przerwach,

- uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku,

- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,

- uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami

- promocja zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,

- kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi

- spotkania z przedstawicielami policji,

- pogadanki,

- rozmowy,

- konkursy,

- spotkania z pielęgniarką szkolną,

- dyskusje,

- gazetki tematyczne,

- akademie tematyczne,

- imprezy szkolne o charakterze sportowym,

- akcje promujące zdrowy styl życia oraz bezpieczeństwo dzieci

- akcja „Owoce i warzywa w szkole”,

- program „Rugby tag”

Wychowawcy, nauczyciele, policjant, pielęgniarka, nauczyciel WF.

8.      Życie w najbliższym środowisku.

- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej,

- okazywanie szacunku ludziom starszym,

-udzielanie pomocy potrzebującym,

- poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu,

- dostarczanie wiedzy na temat przeciwdziałania degradacji środowiska,

- kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i krzywdzenie zwierząt.

- organizacja imprez: ślubowanie, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Jasełka, koncert kolęd, festyn środowiskowy,

- pogadanki,

- literatura dziecięca,

- wycieczki,

- wystawy,

- gazetki tematyczne,

- konkursy, prace plastyczne,

- konkursy o tematyce ekologicznej,

- udział w akcjach:

„Zakrętkowa Częstochowa”, segregacja śmieci, zbiórka na schronisko dla zwierząt, Dzień Ziemi,

Wychowawcy, nauczyciele, organizatorzy akcji.

9.      Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych.

- wpajanie szacunku dla symboli narodowych,

- odpowiednia postawa podczas śpiewania hymnu narodowego

- udział w uroczystościach szkolnych i klasowych,

- poznanie dziejów przodków i historii swojej miejscowości i szkoły.

- nauka hymnu narodowego.

Wychowawcy, nauczyciele

10.  Patron szkoły

- poznanie sylwetki patrona i jego cech osobowościowych, które są warte naśladowania.

- wystawy, konkurs plastyczny, literatura.

wychowawcy

11.  Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.

- integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,

- wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego

- współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz czytelnictwa

- zebrania z rodzicami,

- współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

- pedagogizacja rodziców ukierunkowana na prowadzenie zdrowego stylu życia i  podejmowanie zachowań prozdrowotnych,

- organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących,

- współpraca z PPPP, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sponsorami,

- konkurs międzyszkolny plastyczno-czytelniczy „Nasze lektury- książki, które nas uczą i bawią”.

Wychowawcy, nauczyciele, wychowawcy świetlicy, pedagog.

12.  Kompenso-wanie deficytów rozwojo-wych uczniów

- stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego i fizycznego.

- prowadzenie zajęć w ramach zespołów wyrównawczych, rewalidacyjnych,

- konsultacje i porady udzielane rodzicom.

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH  IV-VI

 

Cele

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

1. Zachowanie bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą – niebezpieczne sytuacje

- kształtowanie u uczniów bezpiecznego  zachowania
w drodze do i ze szkoły;
- przestrzeganie uczniów przed niebezpiecznymi miejscami i sytuacjami.

Znajomość znaków drogowych:
- wychowanie komunikacyjne;
- filmy edukacyjne;
- pogadanki;

- prelekcje
- program profilaktyczny;
- przestrzeganie BHP na lekcjach i w czasie przerw;
- eliminowanie hałasu.

-gazetki informacyjne

Wychowawcy,
nauczyciele
świetlicy

2.  Poznajemy siebie – rozwój emocjonalny ; intelektualny i fizyczny ucznia.

Rozwijamy pasje.

- rozwijanie umiejętności akceptacji siebie;
- jakim człowiekiem chcę być?;
- uczucia i reakcje;
- rozwijanie nawyku samokształcenia i stałego doskonalenia;
- rozwijanie zainteresowań

- kształcenie umiejętności rozumowania zwłaszcza w edukacji matematyczno-przyrodniczej;
- rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa
- kompensowanie deficytów i braków rozwojowych;
- zagospodarowanie czasu wolnego;
- kształtowanie umiejętności opanowywania emocji,

- uczenie tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, akceptowanie wad.

- ekspozycje, wystawy prac plastycznych;
- udział w konkursach

i olimpiadach;
- koła zainteresowań;
- koła przedmiotowe;
- realizacja edukacji czytelniczo-medialnej;
- udział w przedstawieniach i inscenizacjach;
- drama;

- eksperymenty i doświadczenia Rajd SKKT – realizacja ścieżki przyrodniczej w Herbach, klasy szóste,

-włączanie się w akcje czytelnicze, konkursy promujące czytanie książek

- tworzenie albumów „Najpiękniejsze miejsca w Polsce” – szkolny konkurs,


- praca z uczniem w ramach zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych;
- praca z uczniem zdolnym,

- pogadanki wychowawców

Nauczyciele;
wychowawcy

3.  Dbamy o zdrowie.

    Dbałość o rozwój fizyczny i psychiczny.

- uświadomienie potrzeb troski
o ochronę środowiska naturalnego;
- rozpoznawanie swoich potrzeb;
przyzwyczajeń i ich wpływ na zdrowie kształtowanie nawyków sprzyjających zdrowiu, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;
- uświadomienie wartości zdrowego trybu życia


- samodoskonalenie się w zakresie sprawności fizycznej - praca nad budowaniem odpowiedzialności za własne zdrowie;
- aktywne spędzanie wolnego czasu

- realizacja edukacji ekologicznej;
- pogadanki, dyskusje;
- spotkania z pielęgniarką ;
- udział w programie „szklanka mleka”;
- filmy edukacyjne;
- udział w zawodach sportowych;
- organizacja Dnia Sportu;
- plansze i reklamy;
- gazetki klasowe zachęcające dzieci do zdrowego stylu życia,

- zdrowe odżywianie w stołówce szkolnej,

- rozgrywki sportowe w ramach realizacji programu „Sport akceptuję, alkohol neguję”,

- rozgrywki sportowe – piłka nożna,

- program „Trzymaj formę”,

- program „ Rugby Tag”

nauczyciele
wychowania
fizycznego,
wychowawcy

4. Zagrożenia wynikające z różnych nałogów.

Cyberprzemoc.

- uświadomienie uczniom i rodzicom o istniejących zagrożeniach: alkohol, nikotyna, narkotyki;
- uświadomienie zagrożeń wynikających ze spożywania używek’

- poszerzenie wiedzy rodziców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci w wieku szkolnym, rozpoznawania wczesnych objawów zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych a także nadużywania suplementów diet i leków ;

- rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

- kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji
- uświadomienie uczniom uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji,

- uświadomienie uczniom odpowiedzialności za    obraźliwe wpisy w Internecie.

- realizacja zadań wynikających z programu profilaktycznego dla uczniów klas IV-VI;
- realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród uczniów dzielnicy Wyczerpy „Sport akceptuję, alkohol neguję”,

- pedagogizacja rodziców, rozmowy ze specjalistą, pedagogiem szkolnym

- wskazywanie autorytetów,

- spotkania z panią pedagog, specjalistą z poradni, psychologiem,

- Dzień Bezpiecznego Internetu,

- program „Benjamin”,

- portal Sieciaki

 

wychowawcy
klas,
nauczyciele,
specjaliści:

 

5. Edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe
w regionie.

- korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury;
- poznanie obiektów objętych ochroną przyrodniczą, historyczną
i krajobrazową;
- rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
- uczenie właściwego zachowanie się wobec symboli narodowych;
- rozwijanie samorządności;
- wdrożenie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,

-uczenie zwyczajów , obyczajów właściwych dla danego środowiska rodzinnego,

- kultywowanie tradycji i obrzędów.

- wyjazdy do teatru, kina;
- konkursy;
- wycieczki,
- realizacja edukacji regionalnej;
- wystawy;
- gazetki;
- pogadanki;
- wybory do Samorządu Uczniowskiego;
- pełnienie funkcji w samorządzie klasowym,

- obchody Dnia Matki i Ojca, Babci i Dziedka,

- obchody świąt religijnych,

- festyn środowiskowy

wychowawcy;
nauczyciele
przedmiotowi;
Samorząd
Uczniowski;
opiekun
Samorządu
Uczniowskiego

6. Ja i moja rodzina.

- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej;
- dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie;
- uświadomienie wartości rodziny;
- akceptacja potrzeb członków rodziny;
- podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

- uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie
i grupie społecznej;

- różne formy kontaktu z rodzicami (spotkania, zebrania, korespondencja, rozmowy telefoniczne, wywiady środowiskowe itp.)
- dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka w rodzinie;
- uświadomienie wartości rodziny;
- akceptacja potrzeb członków rodziny;
- podtrzymywanie tradycji rodzinnych.

wychowawcy
klas, wychowawcy
świetlicy;
nauczyciele,
rodzice.

7. Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji - agresja.

 

 

- kształtowanie postaw asertywnych;

- uczymy się odmawiać;
- asertywność jako postawa, dzięki której możemy zachować swoją tożsamość i poczucie własnej wartości;
- uczenie poprawnych zachowań obowiązujących w społeczeństwie, eliminowanie zachowań negatywnych polegających na wyzywaniu, wyśmiewaniu, dokuczaniu, przezywaniu,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w grupie;
- kształtowanie umiejętnego zachowania się w sytuacjach trudnych;
- rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej;
- kształtowanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych;
- uzmysłowienie roli integracji;
- poszukiwanie sposobów pomagania rówieśnikom.

 

- zawarcie kontraktu na godzinie wychowawczej;
- ustalenie praw i obowiązków w klasie;
- obowiązki dyżurnego klasowego;
- pogadanki;
- dyskusje na temat koleżeństwa;
- dyskusje na temat tolerancji i wartości religijnych; - zajęcia warsztatowe;
- udział w akcjach charytatywnych

dyrektor szkoły;
wychowawcy;

pedagog;
Samorząd
Uczniowski.

 

 

8. Patron szkoły.

 

- Sylwetka patrona szkoły i jego cechy osobowościowe, które są godne naśladowania przez ucznia.

 

- wystawy, konkurs plastyczny, literatura, prace pisemne

 

- wychowawcy

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU 

Program wychowawczy poddawany będzie ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty. Ewaluacja dokonana będzie po zakończeniu realizacji programu.

Formy ewaluacji:

Ø  obserwacja (wychowawcy klas);

Ø  ankiety dla uczniów;

Ø  ankiety dla rodziców i nauczycieli;

Ø  analiza dokumentów;

Ø  obserwacja i ocena zachowań uczniów.

 

Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu .09.2014 r.

Zatwierdzony do realizacji przez Radę Rodziców  na posiedzeniu w dniu 13.09.2014 r.