Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 

Nawigacja


Rekrutacja 2014/2015

Zasady naboru do przedszkoli 2014/2015

Zasady ogólne naboru do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Czestochowie
na rok szkolnym 2014/2015:

Ilekroc w zasadach jest mowa o rodzicach naley przez to rozumiec równie opiekunów prawnych.
1. Wszystkie dzieci 6-letnie (urodzone w II połowie 2008 r.) zobowiazane sa do odbycia
obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (nale"y je zapisac do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej/zespole badz do przedszkola) lub podjecia nauki w klasie Iszej
szkoły podstawowej (zło"enie odpowiedniego zgłoszeni/wniosku do szkoły podstawowej).
2. Wszystkie dzieci 5-letnie (rocznik 2009) zobowiazane sa do odbycia obowiazkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego (nale"y je zapisac do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej/zespole badz do przedszkola).
3. Kolejnosc zgłoszen przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu
na pierwszenstwo w przyjeciu dziecka do przedszkola.
4. Rodzice moga wskazac maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach,
które prowadza rekrutacje dzieci z okreslonego rocznika.
5. Rodzice wypełniaja w formie elektronicznej wniosek o przyjecie do przedszkola znajdujacy sie
na stronie internetowej pod adresem http://czestochowa.przedszkola.vnabor.pl/.
6. Osoby niemajace dostepu do internetu pobieraja wniosek o przyjecie do placówki w przedszkolu
i szkole podstawowej, zespole i wypełniaja go odrecznie.
7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjecie do przedszkola - niezale"nie od sposobu wypełnienia
- oraz dokumenty potwierdzajace dane zawarte we wniosku nale"y zło"yc w placówce pierwszego
wyboru w terminie od 17 marca 2014 r. do 4 kwietnia 2014 r. w czasie pracy placówki.
8. Niezło"enie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru
spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest
z przyjeciem do wiadomosci faktu, i" dane kryterium nie bedzie brane pod uwage na etapie
kwalifikowania dziecka do przedszkola.
10. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołaczaja dokumenty/oswiadczenia potwierdzajace
spełnianie kryteriów.
11. Oswiadczenia składa sie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznan.
Składajacy oswiadczenie jest obowiazany do zawarcia w nim klauzuli nastepujacej tresci: „Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zło"enie fałszywego oswiadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy
o systemie oswiaty).
12. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole komisja rekrutacyjna.
13. Przewodniczacy komisji rekrutacyjnej mo"e "adac dokumentów potwierdzajacych okolicznosci
zawarte w oswiadczeniach, (art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oswiaty) w terminie przez niego
wyznaczonym lub mo"e zwrócic sie do prezydenta, własciwego ze wzgledu na miejsce
zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicznosci.
14. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach
podstawowych bedzie przeprowadzona odrebnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszaja sie
bezposrednio do własciwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której bedzie
prowadzony nabór i tam składaja podania.
15. W rekrutacji moga wziac udział dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Czestochowy. Dzieci nie
bedace mieszkancami Czestochowy beda mogły brac udział w rekrutacji uzupełniajacej, tylko
do tych placówek, które beda dysponowały wolnymi miejscami.
16. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastapi po zakonczeniu postepowania
rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest
uzale"niona od wieku i liczby dzieci kontynuujacych wychowanie przedszkolne i przyjetych
w procesie rekrutacyjnym.
17. Jesli po zakonczeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole lub szkoła podstawowa beda
dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki do konca sierpnia przeprowadzi
rekrutacje uzupełniajaca. Terminy rekrutacji uzupełniajacej zostana okreslone po zakonczeniu
rekrutacji zasadniczej.